loading...

مشاور کنکور ۱۴۰۲ _ برنامه ریزی علیرضا افشار حضوری و غیر حضوری

بازدید : 237

کاربرد اصلی برنامه برنامه 50 روزه و مطالعه کنکور در دو ماه چیست؟

این برنامه یک پیشنهاد مناسب برای مطالعه ی دانش آموزانی است که شروع صفر بوده و در فرصت باقی مانده می خواهند مباحث را پیش ببرند یا داوطلبانی که شروع صفر نبوده اما به خوبی پیش نرفته اند می باشد و یا حتی دانش آموزانی که قوی پیش آمده اند می توانند با تسلط به مباحث و نکات تست خیز مهارت خود را برای آزمون سراسری بالا ببرند.

این برنامه برای هر سه رشته تجربی، ریاضی و فیزیک و انسانی آماده شده است.

توصیه ی مهم درباره ی استفاده از این برنامه ی مطالعاتی:

برنامه ی دروس ذکرشده در زیر را می بایست با تنوع درس زیاد مطالعه کرد، درهر هفته حل تست زیاد کار شود و همچنین داوطلبان شروع صفری نباید از تست های تألیفی که ترکیب چند مبحث است استفاده کنند.

حتما تست پوششی کار شود اگر به با مراحل تست زنی آشنایی ندارید به مطلب انواع تکنیک تست زنی  کنکور مراجعه کنید

در صورت قابل اجرا بودن برنامه ی ذکر شده می توان از مباحث گفته شده بیشتر پیش رفت اما مهم ترین نکته این است که موارد ذکرشده و برنامه را با تسلط کامل به پیش برد.

برای استفاده ی بهتر از این برنامه میتوانید از بودجه بندی کنکور 99 نیز استفاده کنید.


طرح درس  از برنامه ی شروع صفر برای داوطلبان رشته های ریاضی و تجربی

نکته مهم: کل مباحث ذکر شده برای هر درس در طول بازه ی زمانی حدود 50 روز می باشد که داوطلب می تواند مطالب را در بازه های زمانی گفته شده در ویس استاد که در آخر مطلب قرار گرفته است و یا با توجه به شخصی سازی برنامه ریزی مباحث مطالعه کند.

نکته مهم: مباحث گفته شده به ترتیب میباشد.


زنجیره ی مطالعاتی درس شیمی کنکور

 • فصل 1 سال دهم به طورکامل مطالعه شود
 • فصل 2 سال دهم تا اواخر استوکیومتری و پایستگی جرم
 • فصل 1 سال یازدهم تا آخر بازده درصدی یعنی دقیقاً تا قبل از شیمی آلی
 • کل فصل 2 سال یازدهم
 • انتهای فصل 1 سال یازدهم
 • کل فصل 3 سال یازدهم بحث هایی مانند بسپارش و پلیمر شدن، پلی استرها، استری شدن، پلیمرهای سبز و کاربردهایشان، حفظیات شیمی کنکور (به عنوان کاراضافه)
 • فصل 3 سال دوازدهم مباحث رفتار مولکول ها، توزیع اکسترون و نظریه های فلزها و شکل پذیری و خواص آنها و معرفی انواع فلزها

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

 • خواص اکسیدهای فلزی
 • پیوند یونی، کوالانسی، قطبی و ناقطبی و هیدروژنی درفصل 3 سال دهم
 • فصل های سخت تر مانند فصول 1 و 2 و 4 سال دوازدهم، تغییر حجم در سامانه های گازی، تعادل ها، انرژی های فعالسازی در واکنش ها.

زنجیره ی مطالعاتی درس فیزیک کنکور

 • فصل 3 سال یازدهم مغناطیس والقا
 • نوسان و موج
 • امواج الکترومغناطیسی
 • فیزیک اتمی (برای داوطلبان رشته ی ریاضی فیزیک ساختار هسته ایی مانند شکاف و گداخت هسته ایی، فصل 4 فیزیک سال دوازدهم تداخل امواج)
 • برای دوستان در رشته ی تجربی فصل گرما و اندازه گیری، یعنی فصل اول و آخر
 • برای دوستان در رشته ی ریاضی گرما و اندازه گیری و ترمودینامیک سال یازدهم مطالعه شود
 • فصل ماده و فشار مایعات و لوله های یو شکل چون جزو مباحث تقریباً دشوار به حساب می آید می توان در انتها مطالعه شود.

شیوه ی مطالعه ی مباحث درس ریاضی ویژه ی رشته ی ریاضی و تجربی

از بین کتاب های ریاضی سال دهم، حسابان 1 و حسابان2 برای داوطلبان رشته ی ریاضی و برای داوطلبان رشته ی تجربی ریاضی سال دهم و یازدهم و دوازدهم میتوان به مباحث زیر اشاره کرد:

 • مباحث معادلات و نامعادلات
 • تعیین علامت ها و مجموعه جواب ها
 • کلیات تابع مانند دامنه و برد
 • یک به یک بودن تابع
 • وارون تابع و ترکیب توابع
 • انواع تابع
 • لگاریتم و تصاعد (دنباله های حسابی و هندسی) که فصل مجموعه ها را نیز می توان درکنارش پیش برد
 • مثلثات به جز معادله ی مثلثاتی
 • حد و پیوستگی
 • داوطلبان رشته ی تجربی کل جایگشت و ترکیبی ها (شمارش بدون شمردن) و احتمالات
 • داوطلبان رشته ی ریاضی نیز از آغاز مشتق تا مشتق گیری های ضمنی می توانند کار کنند که در این فصل آهنگ تغییر در رشته ی ریاضی و عطف و اکسترمم ها در کاربردهای مشتق مباحث با ارزش برای مطالعه می باشد

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

 • مباحث مجانب و رسم نمودار
 • آنالیز و احتمال
 • دررشته ی ریاضی نیزمی توان در انتها فصل مشتق را به جز آهنگ تغییر مطالعه کرد.

زنجیره ی مطالعاتی درس هندسه ویژه ی رشته ی ریاضی

هندسه سال دوازدهم مباحث ماتریس، دترمینان، بردار.

زنجیره ی مطالعاتی دروس آمار و احتمالات ویژه ی رشته ی ریاضی وتجربی

 • فصل 1 و 2 سال یازدهم بجز افرازها
 • ابتدای نظریه ی اعداد مبحث عاد کردن قضیه ی تقسیم
 • جایگشت
 • آنالیز و احتمال

زنجیره ی مطالعاتی درس گسسته ویژه ی رشته ی ریاضی

 • ابتدای فصل 1 گسسته تا سر همنهشتی
 • بردار هندسه ی سال دوازدهم
 • هندسه ی پایه نیز در صورت داشتن زمان کافی
 • فصل 1 سال یازدهم(دایره)
 • فصل 1 و 2 سال دهم
 • فصل 3 سال یازدهم

طرح درس زیست شناسی کنکور

 • فصل 2 و 3 و 5 سال دهم
 • فصل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 سال یازدهم
 • فصل 1 و 2 و 7 سال دوازدهم
 • فصل 4 سال دهم (گردش مواد و قلب)
 • فصل 8 سال دوازدهم(رفتارشناسی)
 • فصل 6 و 7 سال دهم(گیاهی)
 • فصل 5 و 6 سال دوازدهم که از ماده و انرژی فصل 5 آغاز شده و به فتوسنتز و واکنش های فتوسنتزی فصل 6 ختم می شود.

زنجیره ی طرح درس عربی ویژه ی دو رشته ی ریاضی و تجربی

 • فصول 1 و 2 و 5 و 7 و 8 سال دهم
 • فصلهای 1 و 3 سال یازدهم
 • فصول 3 و 4 سال دهم
 • انواع فعل (ماضی، مضارع، أمر، نهی، نفی)
 • فصول 2 و 3 و 4 سال دوازدهم(حال، استثناء، مفعول)
 • نکات ترجمه

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

 • فصول 2 و 4 و 5 و 6 و 7 سال یازدهم
 • فصل 6 سال دهم (معلوم ومجهول)
 • همچنین در انتها می توان روی درک مطلب ها کار کرد.

برنامه ی مطالعاتی درس دین و زندگی ویژه ی رشته های ریاضی و تجربی

34 فصل در درس دین و زندگی وجود دارد که می توان هر هفته 4 درس را مطالعه کرد و 6 درس باقی مانده را در ماه اردیبهشت می توان جمع بندی کرد.


طرح مطالعاتی درس زبان خارجی

در مجموع می بایست 10 درس مطالعه شود که هر 5 روز 1 درس را با مباحث (گرامر-واژگان) می توان آغاز کرد

 • گرامر درس 1 سال دهم
 • فصل 2 انواع مفعول ها
 • فصل 3 گذشته ی استمراری
 • فصل 4 افعال کمکی
 • درس 1 سال یازدهم اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش
 • درس 2 حال کامل
 • درس 3 جملات شرطی
 • درس 1 سال دوازدهم و مباحث معلوم ومجهول
 • درس 2 سال دوازدهم حروف ربطی

زنجیره ی مطالعاتی درس ادبیات فارسی ویژه ی رشته های ریاضی و تجربی

معانی اشعار شامل:

 • فصل 1 سال دهم بحث ستایش خدا
 • سفربه بصره
 • مهر و صفا
 • جمال و کمال
 • حماسه های مهم
 • خیر و شر
 • طوطی و بقال
 • دلیران ایران زمین
 • سال یازدهم قاضی بست
 • ستایش خدا
 • زاغ و کبک

برای قرابت معنایی داوطلبان با پایه ی درسی ضعیف می توانند مباحث را به صورت درس به درس پیش ببرند که با کتاب سیر تا پیاز گاج و یا گاج موضوعی می توانند اشعار مهم تر را مطالعه کنند.

آرایه های ادبی نیز به صورت هر هفته 2 آرایه مطالعه شود. مانند تشبیه و استعاره درهفته اول و الی آخر…

گرچه در پست بهترین منابع کنکور تمامی منابع را معرفی کرده ایم اما برای اشاره مجدد بهترین منابع خوب در آرایه و قرابت معنایی نشر دریافت و هفت خان خیلی سبز می باشد.

نکته مهم: زمانبندی و تفکیک برنامه ی مطالعاتی دروس عمومی نیز مشابه دروس تخصصی می باشد که در فایل صوتی انتهای مطلب به طور کامل بیان شده است.


زنجیره ی مطالعاتی درس زمین شناسی ویژه ی رشته ی تجربی

 • فصل 4 به بعد
 • زمین شناسی و سازه های مهندسی
 • زمین شناسی و سلامت
 • فصل 6 پویایی زمین و شکستگی ها
 • زمین شناسی ایران
 • سنگ ها
 • کانی ها
 • شکستگی ها
 • چین خوردگی ها
 • زلزله و گسل

طرح درس  از برنامه ی شروع صفر برای داوطلبان رشته ی انسانی

نکته مهم: کل مباحث ذکر شده برای هر درس در طول بازه ی زمانی حدود 50 روز می باشد که داوطلب می تواند مطالب را در بازه های زمانی گفته شده در ویس استاد که در آخر مطلب قرار گرفته است و یا با توجه به شخصی سازی برنامه ریزی مباحث مطالعه کند.

نکته مهم: مباحث گفته شده به ترتیب میباشد.

نکته مهم: در رابطه با دروس تخصصی می توان با توجه به زمانبندی موجود بودجه بندی ها را به دروس با ضرایب بالاتر اختصاص دهید.

همچنین رعایت پیش نیازها و اهمیت مطالب تست خیز یک اصل مهم در مطالعه ی دروس تخصصی می باشد.


طرح درس ادبیات فارسی ویژه ی رشته ی انسانی

با کار روی مباحث قرابت معنایی و آرایه و لغت می توان نتیجه ی مناسبی گرفت.

زبان فارسی و دستور زبان و همچنین املاء اگر شروع صفر هستند نباید در اولویت قرار داده شوند. اما اگر در گذشته کار شده باشند می توان برای جمع بندی چهار موضوع انواع ها، نقش کلمات، نقش های تبعی واجزاء جمله و یا جملات چند جزيی را مطالعه کرد.


زنجیره ی مطالعاتی درس عربی ویژه ی رشته ی انسانی

در ابتدا فقط بر روی قواعد گفته شده می توان کار کرد و مطالعه ی لغات چندان اهمیتی نخواهد داشت.

 • دروس 1 و 2 سال دهم
 • دروس 5 و 6 شامل مباحث جمله ی فعلیه و اسمیه
 • دروس 1 و 2 و 4 و 5 سال یازدهم
 • 3 و 4 سال دهم

بقیه مباحث که باید در صورت تسلط به مباحث فوق کار شود:

دروس 2 و 3 و 4 و 5 سال دهم نیزدر انتها و تسلط بر روی مباحث قبلی کار شود.

بعد از کار بر روی قواعد می توان مبحث ترجمه را آغاز کرد.

درحین مطالعه می توان به شیوه ی جمعبندی شناور آزمون گرفته شود تا به تسلط و سطح علمی خود پی برده شود.


زنجیره ی مطالعاتی درس دین و زندگی ویژه ی رشته ی انسانی

 • نیم سال اول سال دوازدهم
 • دروس 5 و 6 و 7 و 8 پایه ی دهم را به صورت ارتباط دادن آیات بامتن درس پیش بببرید

زنجیره ی مطالعاتی درس زبان خارجی ویژه ی رشته ی انسانی

 • گرامرهای سال دهم
 • درس 1 سال یازدهم
 • بحث برچسب سؤال از سال دوازدهم

از7 تست گرامر در سال 98 ، 5 سؤال ازسال دوازدهم و بقیه ازمباحث پایه بوده است. اما بدون یادگیری پایه نمی توان به سراغ سال دوازدهم رفت.


زنجیره ی مطالعاتی درس ریاضی ویژه ی رشته ی انسانی

 • فصول 1 و 2 و 3 سال دهم
 • تابع سال یازدهم (درس 4 تابع سال دهم با وجودتست خیزبودن به علت داشتن پیش نیاز توصیه نمی شود)
 • فصل 4 ریاضی سال دهم
 • فصل 1 ازسال یازدهم (آشنایی بامنطق واستدلال ریاضی)
 • فصل 3 سال یازدهم (آمار)
 • احتمال و الگوهای خطی سال دوازدهم
 • فصل آخرسال دوازدهم.

زنجیره ی مطالعاتی درس اقتصاد ویژه ی رشته ی انسانی

 • مفاهیم و حفظیات به طور کامل مطالعه شود
 • بخش 1 اقتصاد تست خیزترین قسمت می باشد
 • فصل 3 بخش 1 که نمودارهای مهمی دارد(مانند ارتباط بین عرضه و تقاضا و قیمت ها)
 • فصل 4 بخش 1 مسائل تولید خالص و ناخالص ملی
 • بخش 2 پول و بانک و سرمایه به طور کلی کار شود
 • پاورقی فصل بانک حتما مطالعه شود
 • بخش 3 کتاب اقتصاد مبحث دهک ها و بحث فقر و توزیع درآمد
 • بخش 5 اقتصاد که تنها فصل صرفاً حفظی کتاب می باشد(شماره ی اصول و قانون اساسی و فیش نویسی)
 • حفظیات و مفاهیم بخش 4 مطالعه شود اما مسائل آن به دلیل سنگینی مباحث به دانش آموزان شروع صفر پیشنهاد نمی شود.

زنجیره ی مطالعاتی درس علوم و فنون ادبی ویژه ی رشته ی انسانی

 • فصول 10 و 11 و 12 و 13 سال دهم (قافیه و ردیف)
 • صفحه ی 18 کتاب فنون سال دهم (تفاوت آرایه های بیان و بدیع)
 • دروس 14 و 15 و 16 و 17 سال دهم
 • 4 آرایه ی فنون سال یازدهم
 • سپس آرایه ی سال دوازدهم مطالعه شود
 • درصورت مطالعه روی مباحث عروضی می توانید به سمت پایه های آوایی همسان 1 و 2 بروید
 • کل موسیقی شعر و اختیار شعری سال دوازدهم برخلاف تست خیز بودن به هیچ عنوان توصیه نمی شود
 • تاریخ ادبیات ها صرفاً حفظی هستند وزمان مناسبی برای مطالعه ی آنها می باشد.
 • بخش های حفظی سبک شناسی ( نوع دوم و تحلیلی آن توصیه نمیشود)
 • سبک عراقی و خراسانی از فنون دهم
 • دروس 1 و 4 سال یازدهم
 • دروس 7 و 10 که در مورد سبک هندی است اهمیت بیش تری دارند

تست قرابت علوم و فنون که جزو مباحث مفهومی می باشد که نیاز به فهم ادبی مناسب و تمرین زیاد دارد.


زنجیره ی مطالعاتی دروس تاریخ و جغرافی ویژه ی رشته ی انسانی:

این دو درس به طور کامل مطالعه شوند. زیرا امتحان نهایی از آن ها گرفته شده و تعداد تست آن ها نیز نسبتاً خوب است.

به علت پراکندگی درس تاریخ بودجه بندی یک سال نمی تواند کافی باشد.

 • تاریخ سال دوازدهم دروس 3 و 4 و 7 و 10 اهمیت زیادی دارند.
 • درس جغرافیای سال پایه یازدهم دارای اهمیت زیادی است بخصوص دروس 4 و 5 و 7 و 8
 • درس 5 جغرافیای سال دوازدهم (مخاطرات طبیعی، صفحات زمین وتکتونیک)

باتوجه به ضریب 1  مباحث این درس می بایست به صورت گزینشی درکنکور مطالعه شود.


زنجیره ی مطالعاتی درس جامعه شناسی  ویژه ی رشته ی انسانی:

 • جامعه شناسی سال یازدهم به طور کامل کار شود
 • جامعه ی سال دوازدهم نیز تمام و کمال مطالعه شود
 • جامعه شناسی سال دهم(مباحث هویت چیست، تحولات هویتی، هویت اقتصادی جامعه)

زنجیره ی مطالعاتی درس فلسفه و منطق ویژه ی رشته ی انسانی:

 • فلسفه ی سال یازدهم به طور کامل اما مباحث دروس 2 و 3 و 5 و 6 را می توان در اولویت قرار داد.
 • درس 8 فلسفه ی سال یازدهم، دروس 2 و 3 فلسفه ی سال دوازدهم
 • دروس 9 و 10 و 11 فلسفه ی سال دوازدهم که 3 درس اخر به علت تعدد تست بیشتر حائز اهمیت می باشد(ابن سینا- سهروردی-حکمت) بیش تر مورد توجه است
 • درس 5 و 6 سال دوازدهم

در ادامه درصورت مسلط بودن به مطالب گفته شده نیم سال دوم فلسفه ی سال دوازدهم پیشنهاد می شود.


زنجیره ی مطالعاتی درس منطق ویژه ی رشته ی انسانی:

 • دروس 2 و 4 و 10 در ابتدا مطالعه شود
 • سپس دروس 1 و 3و 5 مطالعه شود
 • در ادامه به سمت درس 6 بروید
 • برای دانش آموزان شروع صفر دروس 7 و 8 و 9 به هیچ عنوان اولویت اول نمی باشد.

زنجیره ی مطالعاتی درس روانشناسی ویژه ی رشته ی انسانی:

با توجه به تک کتاب بودن می توان کل این درس را مطالعه کرد اما الویت اول آن به صورت زیر است:

 • دروس 1 و 2 (بحث رشد) با جدول و مرور زیاد مطالعه شود
 • درس 3 را با تغییر در ترتیب مطالعه می توان پیش برد(بحث احساس و درادامه ادراک و توجه را بعد از این دو قسمت مطالعه کنید)
 • دروس 5 و 6 نیز در ادامه مطالعه شود

مشاوره پیشنهادی : برنامه و منابع شروع صفر کنکور تجربی

مشاوره پیشنهادی : از بین بردن تنبلی در کنکوریها

توضیحات  کامل و جامع استاد علیرضا افشار مخصوص رشته های ریاضی و تجربی پیرامون شروع از صفر در بهمن ماه را در فایل صوتی زیر بشنوید :😊

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار سه شنبه 25 بهمن 1401 زمان : 2:42 نظرات (0)
بازدید : 98

بعد از استقبال از ده آهنگ انگیزشی کنکور  و ده فیلم سینمایی انگیزشی کنکور و همچنین ده کتاب انگیزشی کنکور در مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار تصمیم گرفتیم لیست ده کلیپ انگیزشی جدید و فارسی انگیزشی با موضوعات خداوند، تلاش، هدف، سختی های مسیر، موفقیت، روحیه و …. در مسیر پر نوسان کنکور برای شما عزیزان گرداوری کنیم تا در اوقات فراغت خود به تماشای آنها بپردازید و با انرژی بیشتر به سمت اهداف خود و موفقیت حرکت کنید.

کلیپ زیبا و انگیزشی خدا چیزای بی نظیری در ذهنت قرار میده

دانلود 

کلیپ انگیزشی چی باعث شده تلاش نکنی؟

دانلود 

کلیپ زیبا و امید بخش دانشجوی 16 ساله پزشکی تهران

دانلود 

کلیپ انگیزشی بهونه امروزت چیه؟

دانلود 

کلیپ 60 ثانیه در لحظه حال زندگی کن

دانلود 

کلیپ پرانرژی و جذاب 7 قانون مهم زندگی

دانلود 

کلیپ روحیه بخش انگیزه مطالعه روزانه

دانلود 

کلیپ جذاب فارسی اولین ماموریت هر روز

دانلود 

کلیپ انرژی مثبت کوتاه خودتو بیدار کن

دانلود 

کلیپ انگیزشی و موفقیت تو باید به خودت افتخار کنی

دانلود 

پیشنهادی : فیلم سینمایی موفقیت و انگیزشی

پیشنهادی  : موسیقی انگیزشی برای کنکوریها

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار یکشنبه 23 بهمن 1401 زمان : 11:27 نظرات (0)
بازدید : 101

با حذف شدن زیرگروه ها روش مطالعه زمین شناسی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. اما در آخرین خبری که به دست ما رسیده است دفترچه شماره 3 از درس اختصاصی، زمین شناسی و ریاضی هستند که مشخصا در کنار یکدیگر قرار دارند و تعداد تست‌های زمین شناسی از عدد 25 سوال به 15 سوال رسیده است. اینکه از 25 به 15 سوال رسیده است اهمیتی ندارد. زیرا ما مجبور هستیم تمامی فصول زمین شناسی را بخوانیم، چون تقریبا سوالات از تمامی فصول وجود دارد. اما در ادامه به شما خواهیم گفت که کدام یک از دروس تست خیزتر از سایر دروس هستند.

سنجش برای اینکه تخلفات پیرامون آزمون سراسری را کم کند، تصمیم به تغییر در روش آزمون و دفترچه سوالات کنکور گرفته و برای تک تک دروس دفترچه مجزا در نظر بگیرد.

اما چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که به خاطر اینکه زیرگروه‌ها را از 1402 به بعد برای کنکور سراسری در مرحله کارنامه انتخاب رشته حذف می‌کنند، اتفاقی که می‌افتد این است که درس زمین شناسی ما نیز مستقیما در تمامی رشته‌ها و زیر گروه‌ها ضریب خواهد داشت و این ضریب به این صورت است که نمی‌توان گفت اگر داروسازی می‌خواهیم فقط زمین شناسی را می‌خوانیم، مجبور هستیم برای تمامی رشته‌های دکترای پیوسته، پیراپزشکی، فرهنگیان و هر آنچه که می‌خواهیم زمین شناسی را بخوانیم. با توجه به اینکه درس توصیفی و حفظی محسوب می‌شود، ارزش دارد که خواهیم بر روی آن بیشتر وقت بگذاریم. پس 15 سوال دارد.

بهترین روش مطالعه دروس کنکور سراسری

زنجیره و مباحث مهم و تست خیز درس زمین شناسی برای 100 زدن

زمین شناسی در نظام جدید یک تغییر خوبی که کرد این است که دو کتاب در دو سال مختلف فقط در یک پایه، پایه یازدهم ارائه می‌شود. اگرچه در حال حاضر امتحانات آن به صورت داخلی است اما در سال‌های بعد که یازدهم نیز امتحانات آن نهایی شود، زمین شناسی حتی در تاثیر معدل هم می‌تواند نقش آفرینی کند. اما رویکرد کتاب زمین شناسی از فصل 1 که در چند سال اخیر شاید مهمترین و تست خیزترین فصل آن نیز بوده است که درباره کیهان، یعنی از مباحثی که می‌تواند به فضا و اجرام آسمانی است. در فصل 2 نیز مبحث درباره زیر زمین و ذخایر و معادن و اتفاقاتی است که در زیر زمین وجود دارد.

در فصل‌های بعدی درباره آب و خاک و سازه‌های مهندسی، زمین شناسی و سلامت و در نهایت درباره زمین شناسی ایران بحث می‌کند. تقریبا می‌توان گفت فصل‌های1، 4، 5، 6 تست بیشتری را دارند.

روش مطالعه زمین شناسی به روش رتبه برتر ها

درباره نحوه مطالعه زمین شناسی به عنوان یک درس توصیفی به جز آن مسئله‌ای که احتمالا نیاز به تمرین دارد و برای مثال مساله مقیاس با یک تناسب ساده حل می‌شود.

چون زمین شناسی رویکرد آن شبیه درس جغرافیا است و چیزی که نیاز دارد تسلط بر روی متن کتاب درسی است. ما باید ارتباط بین پدیده‌ها را بلد باشیم و بدانیم مانند درس جغرافیا داشتیم که با توجه به دمای بالایی که در بیابان بوده است و آب و هوای گرم و خشک و بارش سالانه کم، انتظار ما در پوشش گیاهی یا درباره سنگ‌ها یا بافت جانوری آن یک موضوعاتی را در برمی‌گرفت که کاملا هم با یکدیگر مرتبط بودند. در درس زمین شناسی نیز دقیقا به همین صورت است اگر بتوانیم این ارتباط را برقرار کنیم و تمامی متن کتاب را بلد باشیم، کار خیلی سختی پیش روی ما نیست.

بهترین روش مطالعه دروس کنکور سراسری

بودجه بندی و تعداد سوالات و منابع زمین شناسی

سوالات نیز از سوالات کنکور سراسری جواب خواهد و پیشنهاد ما در زمین شناسی استفاده از منابع خلاصه شده می‌باشد مانند خیلی سبز، لقمه مهر و ماه یا هر منابعی که در زمین شناسی آمده است و کمی دسته بندی کرده است و به نوعی بحث های حفظی را مهم و مهم تر یا قسمت های کم اهمیت تر را به گونه ای ترتیب بندی و مشخص کرده است. این اتفاق اتفاق خوبی می‌تواند رقم بزند.

کمترین فصلی که ما در زمین شناسی در سال های اخیر داشتیم و از آن تست آمده است (در قالب 25 سوالی) فصلی وجود داشته است که از آن 2 تا تست آمده است. اما در قالب 15 سوالی فعلا نمی‌توانیم بگوییم که چه اتفاقی می‌افتد اما رفتن به کلاس های نکته و تست برای جمع بندی یا جزوه های جمع بندی یا کتاب هایی که نامبردیم می‌تواند بسیار موثر باشد. تست تعریفی نیاز نیست همان تست و پاسخ ها را بلد باشید برای خواندن کفایت خواهد کرد.

ساعت مطالعه درس زمین شناسی کنکور

به نظر من در رویکرد پاسخ دهی چه در آزمون های آزمایشی چه برای کنکور به خاطر داشتن ضریب یک حساب ویژه تری برای آن باید باز کنید. درس زمین شناسی جز درس های حفظی رشته تجربی است. البته درس های شیمی، فیزیک و زیست حفظی ندارد اما این خاصیت در زمین شناسی بسیار بولد است. بهتر است در تایم های کوتاه 5-10-20 دقیقه و در لابه لای دروس اختصاصی را جای دهید. و برای خالی نبودن عریضه و رفع خستگی روی زمین شناسی کار کنید. زمان های پرت و مرده و جاهای پرو سرو صدا و شلوغ و حتی قبل از آزمون های آزمایشی می‌توانید نگاهی به کتاب زمین شناسی بیندازید.

بهترین روش مطالعه دروس کنکور سراسری

زمین شناسی را از ابتدای سال مطالعه خوانده شود؟

در مورد درس زمین شناسی باید گفت که اگر قرار است آزمون آزمایشی بدهید، هفته دوم در چند روز آخر آن را مطالعه کنید و اگر قرار باشد برای کنکور به سمت آن بروید بهتر است دو سه ماه پایانی زمان مناسبی است.

این درس به علت توصیفی بودن و فراموشی زودهنگام آن بهتر است از ابتدا مطالعه نشود. امسال بسیاری از افراد ممکن است زمین شناسی را مطالعه کنند.

زمین شناسی کار خاصی ندارد، باید کتاب را بخوانید و بعد تست ها را با پاسخ بخوانید. سوال را بخوانید سپس هر جوابی که دارید را با پاسخ نامه چک کنید. زمین شناسی کار خاصی ندارد، یعنی اگر بر روی متن کتاب مسلط باشید. حتی بخواهید تست ها را با پاسخ آن بخوانید درست است. می‌توانید سوال را بخوانید و سپس هر جوابی که دارید را بدهید و سپس جواب خود را با جواب پاسخ نامه چک کنید.

منابع نیز منابع خوبی هستند چون حجم درس زمین شناسی کم است و هرگاه بخواهید به سمت آن بروید جواب خواهید گرفت. بهتر است بر روی فصول 1 4 5 6 بیشتر تمرکز کنید.

مشاوره پیشنهادی(۱) : روش مطالعه و زنجیره مطالعاتی شروع زیست کنکور

مشاوره پیشنهادی(۲) : روش مطالعه و زنجیره مطالعاتی شروع شیمی کنکور

ویدیو توضیحات تکمیلی استاد افشار در مورد روش مطالعه و صد زدن زمین شناسی به روش رتبه برتر ها را در سایت اصلی ما به آدرس زیر ببینید :

www.AlirezaAfshar.org

مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار
مشاوره تلفنی/حضوری کنکور (با شخص علیرضا افشار)
تماس تلفنی هر روز 9 الی 13 و 16 الی 20
ارسال پیام 24 ساعته در اپلیکشن تلگرام/ایتا

۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

مشاوره رایگان کنکور (عمومی)

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار چهارشنبه 19 بهمن 1401 زمان : 12:19 نظرات (0)
بازدید : 161

متاسفانه تاثیر معدل در کنکور قطعی است. همین امر وضعیت درس خواندن را برای دانش آموزان سخت‌تر کرده است. در این میان یکسری اخبار و اطلاعات اشتباه نیز در فضای مجازی و رسانه به دانش آموزان داده می‌شود. یکی از این خبرهای اشتباه این است که برای مثال، نمره هجده در کنکود یک عدد مشخصی تراز و درصد می‌دهد! چیزی که واضح است این است که هیچ وقت نمی‌توان به طور قطعیت در مورد نمره و تراز صحبت کرد. همانطور که نمی‌توان برای  آزمون‌های آزمایشی گفت که ۳۰ درصد چقدر تراز می‌دهد، در مورد نمره نهایی و تاثیر آن در کنکور نمی‌توان عدد و ارقامی را مشخص کرد. چرا که عدد و ارقام تراز بستگی به جامعه آماری افراد شرکت کننده در آزمون کنکور دارد.

 ترمیم معدل را ساده انگاری نکنید

اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نباید ترمیم معدل را ساده انگاری کنیم. یعنی به آن اهمیت ندهید. دانش آموزانی هستند که به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند که ما تو فلان درس نمره ۱۶ را گرفته‌ایم. خوبه دیگه در کنکور تاثیر زیادی نداره پس در نتیجه در ترمیم معدل شرکت نکنیم!

همانطور که پیش‌تر گفته شد، نمرات امتحان نهایی ۴۰ درصد در کنکور تاثیر مستقیم دارد به همین علت نمی‌توان به صورت دقیق گفت که چه نمره‌ای باید ترمیم معدل بخوره و چه نمره‌ای نیاز به ترمیم معدل ندارد.

از ترمیم معدل غول نسازید!

نکته بعدی که برای ترمیم معدل وجود دارد این است که نباید از آن غول بسازید! و با برنامه ریزی برای ترمیم معدل به موفقیت در آن برسید.

برای درک این نکته یک مثالی را شرح می‌دهیم. اگر یک دانش آموزی در درس دین و زندگی ۵۰ درصد بزند و در درس ریاضی نیز ۵۰ درصد بزند به یک میزان تراز نمی‌دهد. چیزی که واضح است این است که ۵۰ درصد دینی را خیلی از افراد می‌توانند بزنند اما ۵۰ درصد ریاضی ارزش بیش‌تری دارد. چرا که افراد زیادی نمی‌توانند ریاضی را ۵۰ درصد بزنند. اگر حتی فرد در ترمیمم معدل نمره درس دینی خود را به ۱۹ برساند، این نمره برای او نمی‌تواند تراز بالایی بیاورد. چرا که خیلی از افراد می‌توانند ۵۰ درصد دینی بزنند.

نتیجه گیری نمره و درصد در کنکور

از مثالی که بالاتر شرح دادیم واضح است که نمره در تراز دهی تاثیر کم‌تری دارد و در دروسی مانند دین و زندگی که اکثر افراد درصدهای بالایی در این درس دارند تاثیر زیادی در تراز دهی ندارند. بنابراین درصد تاثیر بیش‌تری در ترازدهی دارد. اما در دروس تخصصی ترمیم معدل بیش‌تر تاثیر دارد. چرا که نمره به دست آوردن از درصد گرفتن راحت‌تر است. پس اگر فرصت ترمیم معدل دارید این کار را انجام دهید.

برای چه نمره‌ای ترمیم معدل انجام دهیم؟

نمره نهایی دروس عمومی از ۴۰ درصد تاثیر مستقیم در کنکور ۲۶ درصد را شامل می‌شود. پس با چه نمراتی در ترمیم معدل شرکت کنیم؟

برای دانش آموزانی که نمرات خوبی دارند:

توصیه می‌کنیم نمرات زیر ۱۹.۵۰ ترمیم معدل انجام دهند.

برای دانش آموزانی که نمرات پایینی دارند:

اما اگر دانش آموزی معدل ۱۰ یا ۱۱ دارد بهتر است اگر درس زیر ۱۷ دارد ترمیم کند.

با چه نمراتی در ترمیم معدل دروس اختصاصی شرکت کنیم؟

برای دروس اختصاصی اگر نمره‌ای پایین‌تر از ۱۸ یا ۱۸.۵۰ داشتید، توصیه می‌کنیم ترمیم معدل انجام دهید.

در نمرات ترمیم معدل وسواس نداشته باشید

اما دانش آموزی تمام نمراتش ۱۹.۵۰ یا ۲۰ است و یک نمره ۱۸ دارد نیاز نیست حتما ترمیم معدل ذاشته باشد. می‌تواند ترمیم معدل انجام ندهد. ما زیاد موافق ترمیم معدل برای این افراد نیستیم. هرچند که نمره نهایی تاثیر مستقیم در کنکور دارد. اما برای یک درس نیاز نیست خودتان را در چالش ترمیم معدل قرار دهید.

توصیه آخر در مورد نمره ای که با آن باید در ترمیم معدل شرکت کنیم

متاسفانه تاثیر معدل در کنکور قطعی است. همین امر وضعیت درس خواندن را برای دانش آموزان سخت‌تر کرده است. چیزی که واضح است این است که هیچ وقت نمی‌توان به طور قطعیت در مورد نمره و تراز صحبت کرد. نمرات دروس نهایی تاثیر ۴۰ درصدی در کنکور دارند. برای همین منظور توصیه می‌کنیم برای دروس اختصاصی اگر نمره‌ای پایین‌تر از ۱۸ یا ۱۸.۵۰ داشتید، توصیه ترمیم معدل انجام دهید.  و برای دروس عمومی، برای نمرات زیر ۱۹.۵۰ ترمیم معدل انجام دهید. هینطور برای اطلاعات بیشتر در این زمینه پیشنهاد میشود مطالب زیر را نیز مطالعه کند:

مطلب پیشنهادی اول: آخرین بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سوابق تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ (نظام قدیم و جدید)

مطلب پیشنهادی دوم: در ترمیم معدل کنکور 1402 شرکت کنیم یا نه؟

مطلب پیشنهادی سوم: چگونه از تغییرات و چالش های کنکور 1402 فرصت بسازیم؟

توضیحات تکمیلی استاد افشار در مورد نمره ی مناسب برای شرکت در ترمیم معدل😃 را می توانید در سایت اصلی ما به آدرس زیر ببینید :

www.AlirezaAfshar.org

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار چهارشنبه 19 بهمن 1401 زمان : 12:18 نظرات (0)
بازدید : 123

حذف کنکور کاغذی در سال ۱۴۰۳

در سفرِ دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به همراه دکتر احسان جمالی معاون فنی و آماری سازمان سنجش به استان کهگیلویه و بویر احمد و دیدار با مسئولین و مدیران آموزش و پرورش این استان ، از حذف کنکور کاغذی در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

طبق اعلام دکتر پور عباس رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور ، در آزمون سراسری سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ همه دروس عمومی از کنکور حذف خواهند شد و همچنین ۴۰ درصد سوابق تحصیلی و ۶۰ درصد خود آزمون سراسری در اعلام نتایج موثر خواهند بود. و در کنکور ۱۴۰۳ سهم تاثیر سوابق تحصیلی (امتحانات پایه دوازدهم) از ۴۰ به ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد ؛ فلذا دانش آموزان پایه یازدهم که کنکور 1403 را پیش رو دارند از امروز باید نقاط ضعف خود در دروس تخصصی را بهبود ببخشند و به دلیل حساسیت تاثیر مستقیم نمرات نهایی در کنکور سعی کنند تا پایه درسی خوبی را از هم اکنون برای خود بسازند.

دکتر عبدالرسول پورعباس در این نشست اعلام کرد: کنکور کاغذی در سال ۱۴۰۳ حذف خواهد شد، وی در ادامه افزود:

حذف کنکور کاغذی برای پیشگیری از تقلب در آزمون سراسری موثر خواهد بود. پور عباس گفت: در کنکور سراسری امسال ۶۰ درصد از داوطلبان را خانم ها تشکیل می دهند و ۴۰ درصد نیز شامل آقایان می شود . گرچه حذف عمومی ها از کنکور و تاثیر قطعی سوابق تحصیلی انتقادهای زیادی را داشت اما تا این لحظه تصمیمی برای تغییر این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ نشده است . از طرفی ترس داوطلبان کنکور به دلیل افشای سوالات پیش از امتحان و تقلب های گسترده در سر جلسات امتحانات نهایی پایه دوازدهم است ؛ از طرفی دیگه نیز تاثیر مستقیم سوابق تحصیلی در کنکور تا حد زیادی فشار و بار روانی کسب رتبه مطلوب را دو چندان می کند و استرس معدل نهایی پایین در کنکوریها تاثرات زیان باری خواهد داشت.

حال باید دید وعده حذف کنکور کاغذی و آزمون فیزیکی به سبک سالیان گذشته تا چه حد اجرایی و کارشناسی بوده است و آیا واقعا دولت و سازمان سنجش توان برگزاری همزمان آزمون الکترونیکی در همه حوزه های کشور را خواهند داشت یا خیر !

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در این دیدار به برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در دو مرحله اشاره نمود و گفت: امسال کنکور طی دو نوبت یعنی در نوبت اول در دی ماه ۱۴۰۱ و همچنین نوبت دوم در تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

دکتر بهادر کرمی رئیس دانشگاه یاسوج نیز در این نشست بیان کرد:

دکتر عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به استان کهگیلویه و بویر احمد سفر کرده اند تا در ارتباط با آزمون سراسری ۱۴۰۲ و مصوبات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتگو نمایند.

کرمی با بیان برنامه های سفر استانی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور ، اظهار داشت: دکتر عبدالرسول پورعباس در ابتدای سفر به این استان با حوزه امنیتی استانداری یاسوج دیداری داشتند و در دومین دیدار ، نشستی با همکاران ما در اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار کردند.

در ادامه این نشست مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به اینکه در آزمون سراسری امسال ۱۷هزار نفر از این استان در کنکور سراسری ثبت نام نموده اند، گفت:

بیش از ۱۰۰۰۰ نفر در رشته علوم تجربی و همچنین ۷۲۴ نفر در رشته ریاضی و فیزیک، ۶۰۰۰ نفر در رشته علوم انسانی و ۴۶۸ نفر نیز در کنکور زبان اقدام به نام نویسی کرده اند.

این خبر تا کنکور توسط سازمان سنجش تایید نشده است.
مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار
مشاوره تلفنی/حضوری کنکور (با شخص علیرضا افشار)
تماس تلفنی هر روز 9 الی 13 و 16 الی 20
ارسال پیام 24 ساعته در اپلیکشن تلگرام/ایتا

۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

مشاوره رایگان کنکور (عمومی)

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار چهارشنبه 19 بهمن 1401 زمان : 11:47 نظرات (0)
بازدید : 121

این دوره شامل چه بخش هایی میشه؟

دروه آموزشی ۲ ساعته شامل مباحث:

وبینار اختصاصی پرسش و پاسخ برای شرکت کنندگان♨️

قبل از ثبت نام ۳ جلسه رایگان دوره در انتهای همینن پست را تماشا کنید

ثبت نام در طرح تربیت مشاور کنکور علیرضا افشار (قدم اول)

کلیک کنید

دوره قدم دوم مشاوره تحصیلی

این دوره شامل چه بخش هایی میشه؟

دروه آموزشی نزدیک ۳ ساعته شامل مباحث:

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار چهارشنبه 19 بهمن 1401 زمان : 11:25 نظرات (0)
بازدید : 59

درس فلسفه منطق را می‌توانیم به  روش مطالعه درس ریاضی تشبیه کنیم. البته کمی سخت‌ تر از درس ریاضی. چرا که درک و فهم درس فلسفه و منطق کمی سخت‌تر از ریاضی است. برای مثال: اگر در مورد رنگ یک لباس از چند نفر سوال کنیم ممکن است جواب‌های گوناگونی بر اساس استدلال آن‌ها از رنگ‌ها بگیریم. ممکن است یکی آن رنگ را طوسی بشناسد و دیگری دودی یا خاکستری. به عبارت دیگر در فلسفه و منطق، بر خلاف ریاضی قانون ثابتی وجود ندارد. در ریاضی جواب 5+5= 10 ثابت است و در هرجا از دنیا تغییر نخواهد کرد. اما در مورد فلسفه و منطق نظر‌ها و اعتقادات مختلفی وجود دارد. درواقع در فلسفه و منطق باید یک اصلی را قبول کنیم و آن را مبنی قرار دهیم و با توجه به آن نظر دهیم.

بهترین روش مطالعه دروس کنکور سراسری

چگونه می‌توانیم در درس فلسفه و منطق پیشرفت داشته باشیم؟

مهم‌ترین نکته برای پیشرفت در این درس این است که خیلی صبور باشید. یعنی پاسخ نامه هر تست را جداگانه چک بکنید. جواب‌ها را استدلال بکنید. مهم‌ترین مسئله در درس فلسفه و منطق، استدلال و تحلیل است. بنابراین اگر شما می‌خواهید در این درس  پیشرفت داشته باشید، می‌بایست قدرت تحلیل و استدلال خود را در این درس افزایش دهید. پیشنهاد می‌کنیم مباحث را زیاد مرور کنید و پاسخ هر تست را همانطور که در ابتدا گفته شد بررسی کنید. بین مباحث باید توقف داشته باشید و به مطالب قبلی باز گردید و آن‌ها را مرور کنید.

یکی دیگر از راه‌های پیشرفت در درس فلسفه و منطق حاشیه نویسی است. می‌توانید در هر مبحث برداشت خود را در حاشیه کتاب یا جزوه خود یادداشت کنید. علت و معلول را با مثال‌هایی از زندگی روزمره برای خود یادداشت کنید. مثلا برای علت و معلول می‌توانید درختی را که آب می‌دهیم مثال بزنید. همانطور که واضح است علت آب دادن به درخت تشنگی درخت است. این مثال‌های ساده و قابل درک را در حاشیه کتاب یا جزوه برای خود یادداشت کنید.

به هیچ عنوان در درس منطق و فلسفه متن کتاب درسی را حفظ نکنید چرا که هیچ کاربردی برای شما نخواهد داشت. همچنین به هیچ عنوان سوال‌های کنکور را حفظ نکنید. باید بتوانید مثال ذهنی بزنید. عمدتا داوطلبان و دانش آموزانی که در درس ریاضی قوی هستند، در درس فلسفه و منطق مشکلی ندارند.

نکته مهم در روش مطالعه روش مطالعه عربی

یک نکته بسیار مهم در مطالعه درس فلسفه و منطق که باید به آن توجه کنید این است که درس فلسفه و منطق را زمانی مطالعه کنید که حوصله دارید. خواب آلود و خسته نیستید. همانطور که گفته شد: این درس نیاز به تجزیه و تحلیل بالایی دارد و اصلا درس حفظی نیست. بنابراین اگر با خواب آلودگی این درس را مطالعه کنید و آن را با مثال‌های روزمره و عامیانه تجزیه و تحلیل نکنید، نمی‌توانید آن را درک کنید. اگر در تست‌ها دچار تناقض شدید بهترین کار این است که به متن کتاب درسی بازگردید و آن تست یا مطلب را با کتاب درسی مقایسه کنید.

بهترین روش مطالعه دروس کنکور سراسری

تعداد تست‌های فلسفه و منطق در کنکور چقدر است؟

از ۲۵ سوالی که در کنکور وجود دارد،‌ حدود بین ۳۵ تا ۴۰ درصد آن از منطق سال دهم است. تعداد سوالات از منطق سال یازدهم و دوازدهم تقریبا باهم برابر هستند. در درس  فلسفه، فلسفه سال یازدهم روان‌تر و حفظی‌تر است. نکته قابل توجه در درس منطق این است که می‌بایست مطالعه مروری در این درس داشته باشید. چرا که مباحث به یکدیگر مرتبط هستند و همچنین تست‌های منطق نیز مرتبط به یکدیگر هستند. در نتیجه اگر می‌خواهید در کنکود در درس منطق و فلسفه درصد خوبی را کسب کنید، می‌بایست مباحث این دروس را مرور کنید. از مشاور خود بخواهید در برنامه درسی خود، مرور درس‌های قبلی از منطق و فلسفه را که خوانده‌اید قرار دهد.

آیا پیش مطالعه درس فلسفه و منطق تاثیر گذار است؟

بله! پیش مطالعه درس فلسفه و منطق خیلی تاثیر گذار است. با پیش مطالعه درس می‌توانید با متن درس و اسامی درس آشنا شوید و هنگامی که استاد آن را در کلاس درس، تدریس می‌کند، می‌توانید راحت‌تر آن مطالب را درک کنید.

برای درس فلسفه و منطق چه تست‌هایی را باید بررسی کنیم؟

پیشنهاد می‌کنیم ابتدا تست‌های سراسری را بررسی کنید. و تست‌های تالیفی را اگر با تست‌های سراسری متناقض بود بررسی کنید. همانطور که گفته شد: درس فلسفه و منطق، درسی است که، نیاز به تجزیه و تحلیل زیادی دارد. بنابراین با بررسی تست‌های مختلف می‌توانید قدرت تجزیه و تحلیل خود را نیز تقویت کنید.

بهترین روش مطالعه دروس کنکور سراسری

توصیه آخر برای روش مطالعه درس فلسفه و منطق

درس فلسفه و منطق همانطور که گفته شد یکی از دروس سخت رشته انسانی است که شبیه به درس ریاضی است. فلسفه و منطق را نباید حفظ کنید بلکه باید آن را به درستی درک کنید. بهتر است حاشیه نویسی داشته باشید و همچنین برای درک بهتر آن برای خود مثال عینی و عامیانه بزنید. سعی کنید بعد از بررسی هر تست، پاسخ آن را نیز بررسی کنید. سعی کنید نمونه سوالات مختلف را بررسی کنید و همچنین پاسخ آن‌ها را مطالعه کنید.

مشاوره پیشنهادی : روش مطالعه و تست زنی عربی کنکور انسانی

مشاوره پیشنهادی : روش مطالعه و ارتقای درصد علوم و فنون کنکور انسانی

ویدیو توضیحات تکمیلی استاد افشار در مورد روش مطالعه و صد زدن فلسفه و منطق انسانی به روش رتبه برتر ها را در سایت اصلی ما به آدرس زیر بببینید :www.AlirezaAfshar.org

مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار
مشاوره تلفنی/حضوری کنکور (با شخص علیرضا افشار)
تماس تلفنی هر روز 9 الی 13 و 16 الی 20
ارسال پیام 24 ساعته در اپلیکشن تلگرام/ایتا

۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

مشاوره رایگان کنکور (عمومی)

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار شنبه 15 بهمن 1401 زمان : 15:31 نظرات (0)
بازدید : 96

مدارس ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی شهر تهران 1402

محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در مصاحبه جدید خود بیان کرد:

متقاضیان آزمون سراسری که فاقد سوابق تحصیلی هستند ، باید برای شرکت در کنکور سابقه تحصیلی ایجاد نمایند. وی در ادامه افزود: فارغ التحصیلان سال ۸۴ و پیش آن، دارای سوابق تحصیلی ثبت شده در سامانه وزرات آموزش و پرورش نیستند، لذا برای شرکت در آزمونِ گروه آزمایشی مورد نظر خود باید ابتدا در تمام امتحانات نهایی این گروه شرکت نمایند و سوابق تحصیلی برای خود تولید کنن .

لازم به ذکر می باشد که در پذیرش دانشکاه ها برای سال تحصیلی ۱۴۰۲، سهم آزمون سراسری ۶۰ درصد می باشد و همچنین سهم امتحانات نهایی برای ۱۰ درس، ۴۰ درصد است.

داوطلبان کنکور برای ایجاد سابقه تحصیلی و یا ترمیم نمرات میتوانند، دروس مورد نظر خود را در نوبت های خرداد یا شهریور و یا دی ماه انتخاب نموده و پس از ثبت نام در امتحانات نهایی مربوط به آن دروس شرکت نمایند.

داوطلبان چند بار مجاز به ترمیم معدل هستند؟

توجه داشته باشید که هر متقاضی فقط یک مرتبه مجاز به ایجاد سابقه تحصیلی می باشد و همچنین تنها یک بار می تواند جهت ترمیم نمره هر درس اقدام به ثبت نام و شرکت در امتحانات نهایی نماید.

دارندگان مدرک تحصیلی مقطع دیپلم برای ایجاد سوابق تحصیلی و یا ترمیم نمرات خود می بایست به عنوان داوطلب آزاد در مدارس ویژه بزرگسالان دولتی ثبت نام نمایند و ثبت نام آن ها در مدارسی مانند غیر دولتی ، آموزش از راه دور و یا وابسته به سایر سازمان ها مجاز نمی باشد.

نکته: به داوطلبانی که پیش از تصویب این طرح توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اقدام به ترمیم نمرات خود نموده اند نیز یک بار دیگر اجازه داده می شود تا از فرصت ترمیم نمرات امتحانات نهایی در دروس مد نظرشان استفاده کنند.

مدارسی که در شهر تهران جهت ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمرات برای داوطلبان آزمون ۱۴۰۲ انتخاب شده اند به زیر ذیل می باشند:

دانلود لیست مدارس شهر تهران

چه افرادی شرایط ایجاد سوابق تحصیلی 1402 را دارند؟

۱. فارغ التحصیلان مقطع دیپلم در رشته های نظری نظام های آموزشی پیش از سال ۱۳۸۴

۲. دانش آموزان و فارغ التحصیلان مقطع دیپلم در رشته های کاردانش و فنی و حرفه ای در کلیه نظام های آموزشی

۳. فارغ التحصیلان مدارس بین الملل و همچنین دارندگان گواهینامه معادل دوره متوسطه و پیش دانشگاهی صادر شده از کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی

۴. طلبه های حوزه های علمیه دارای مدرک سطح یک حوزه

۵. فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی پیش از سال ۱۳۹۱

۶. دانش آموزان و فارغ التحصیلان در رشته های نظری که داوطلب شرکت در گروه آزمایشی غیر متناظر با رشته تحصیلی خود هستند

۷. کلیه فارغ التحصیلان مقطع دیپلم که دارای سوابق تحصیلی نمی باشند و یا سوابق تحصیلی آن ها کامل نیست افرادی که دارای یکی از شرایط ذکر شده در بالا هستند ، باید برای ایجاد سوابق تحصیلی ابتدا در مدارس مورد نظر ثبت نام نمایند و سپس در امتحانات نهایی مربوطه شرکت کنند.

همچنین افراد واجد شرایط ترمیم نمره ۱۴۰۲

۱. افراد ذکر شده در موارد بالا که سوابق تحصیلی ایجاد نموده اند

۲. فارغ التحصیلان مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی که دارای سوابق تحصیلی هستند (چهار درس نهایی)

۳. فارغ التحصیلان مقطع دیپلم در رشته های نظری، نظام آموزشی سالی واحدی و همچنین نظام ترمی واحدی که دارای مدرک پیش دانشگاهی از سال ۱۳۸۴ به بعد می باشند.

۴. فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید

نکته مهمدر ترمیم معدل کنکور، برای محاسبه نمره کل سابقه تحصیلی، بیشترین نمره تراز هر درس در نظر گرفته می شود.

جهت اطلاع از مناطق و مدارس ویژه داوطلبان آزاد که مجری ثبت نام ایجاد سوابق تحصیلی و ترمیم نمره در شهر تهران می باشند، بر روی دکمه سبز زیر کلیک نمایید.

دانلود لیست مدارس شهر تهران

مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار
مشاوره تلفنی/حضوری کنکور (با شخص علیرضا افشار)
تماس تلفنی هر روز 9 الی 13 و 16 الی 20
ارسال پیام 24 ساعته در اپلیکشن تلگرام/ایتا

۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳

مشاوره رایگان کنکور (عمومی)

برای نمایش این مطلب لطفا عضو شوید و در صورتی که قبلا عضو شدید از وارد شوید
عضویت در سایت
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
مشاوره استاد علیرضا افشار چهارشنبه 12 بهمن 1401 زمان : 1:26 نظرات (0)

تعداد صفحات : 123

درباره ما
Profile Pic
ثبت نام کنکور 1402 آغاز شد مشاوره خصوصی علیرضا افشار ۰۹۳۵۸۹۶۰۵۰۳ اولین سایت مشاوره ای حرفه ای در جهت گسترش عدالت آموزشی با ارائه جلسات آموزشی_مشاوره ای محتوا محور -کاملا رایگان و بدون تبلیغات؛ برای استفاده از همایش های انرژیک و مقالات آموزشی سایت از آرشیو 11 ساله کارگاه های استاد افشار دیدن فرمایید. _ مشاوره و برنامه ریزی تلفنی (تک جلسه،ماهیانه) ویژه ی کنکوریهای 140۳ و 1402 _ مشاوره تک جلسه حضوری (تهران و کرج) _ دعوت در همایش ها ، برنامه های آموزشگاه ها ، مدارس و ... جهت همانگی وقت تماس تلفنی و ثبت نام مشاوره ماهانه و همکاری در اجرای برنامه های آموزشی مدارس برترین مشاور پروازی کنکور ایران با بیشترین تعداد همایش ها و سمینارهای آموزشی در ۲۹ استان کشور منشی : واتساپ/ایتا 09358960503 www.alirezaafshar.org
اطلاعات کاربری
آرشیو
 • فروردين 1402
 • اسفند 1401
 • بهمن 1401
 • دی 1401
 • آذر 1401
 • آبان 1401
 • شهريور 1401
 • مرداد 1401
 • تير 1401
 • خرداد 1401
 • ارديبهشت 1401
 • فروردين 1401
 • اسفند 1400
 • بهمن 1400
 • دی 1400
 • آذر 1400
 • آبان 1400
 • مهر 1400
 • شهريور 1400
 • مرداد 1400
 • تير 1400
 • خرداد 1400
 • ارديبهشت 1400
 • فروردين 1400
 • اسفند 1399
 • بهمن 1399
 • دی 1399
 • آبان 1399
 • مهر 1399
 • شهريور 1399
 • مرداد 1399
 • تير 1399
 • خرداد 1399
 • ارديبهشت 1399
 • فروردين 1399
 • بهمن 1398
 • دی 1398
 • آذر 1398
 • مهر 1398
 • شهريور 1398
 • مرداد 1398
 • خرداد 1398
 • ارديبهشت 1398
 • فروردين 1398
 • اسفند 1397
 • ارديبهشت 1397
 • فروردين 1397
 • اسفند 1396
 • دی 1396
 • آذر 1396
 • مهر 1396
 • شهريور 1396
 • مرداد 1396
 • تير 1396
 • ارديبهشت 1396
 • اسفند 1395
 • آذر 1395
 • آبان 1395
 • مهر 1395
 • شهريور 1395
 • مرداد 1395
 • تير 1395
 • خرداد 1395
 • ارديبهشت 1395
 • فروردين 1395
 • اسفند 1394
 • بهمن 1394
 • دی 1394
 • آذر 1394
 • آبان 1394
 • مهر 1394
 • شهريور 1394
 • مرداد 1394
 • تير 1394
 • خرداد 1394
 • ارديبهشت 1394
 • فروردين 1394
 • اسفند 1393
 • بهمن 1393
 • دی 1393
 • آذر 1393
 • آبان 1393
 • مهر 1393
 • شهريور 1393
 • مرداد 1393
 • تير 1393
 • خرداد 1393
 • ارديبهشت 1393
 • فروردين 1393
 • اسفند 1392
 • بهمن 1392
 • دی 1392
 • آذر 1392
 • آبان 1392
 • مهر 1392
 • شهريور 1392
 • مرداد 1392
 • تير 1392
 • خرداد 1392
 • ارديبهشت 1392
 • فروردين 1392
 • اسفند 1391
 • بهمن 1391
 • دی 1391
 • آبان 1391
 • مهر 1391
 • شهريور 1391
 • مرداد 1391
 • تير 1391
 • خرداد 1391
 • ارديبهشت 1391
 • فروردين 1391
 • اسفند 1390
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 981
 • کل نظرات : 27216
 • افراد آنلاین : 18
 • تعداد اعضا : 11814
 • آی پی امروز : 245
 • آی پی دیروز : 1039
 • بازدید امروز : 424
 • باردید دیروز : 2,040
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 48
 • بازدید هفته : 6,618
 • بازدید ماه : 44,357
 • بازدید سال : 443,546
 • بازدید کلی : 13,412,877
 • حمایت از همایش ها

  برای تبادل لینک از

  انتهای صفحه و تبادل لینک

  هوشمند استفاده کنید و برای

  حمایت از مرکز مشاوره تحصیلی

  و استفاده هرچه بیشتر داوطلبان

  کنکور از کلاس های رایگان مشاور

  کنکور استاد علیرضا افشار،

  بنر ما را در سایت خود قرار دهید

  بنر 1 

  بنر 2 

  بنر 3


  بنرسایت مشاور کنکور 


  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  موبایل :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی :
   
  کد امنیتی
   
  بارگزاری مجدد